Lợi ích của hệ thống băng tải, vít tải công nghiệp